Wypowiedzenie umowy o pracę wzór informacje dla pracujących

wypowiedzenie umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę wzór. Co musisz wiedzieć jako pracownik?

Autor: Gracjan Kubicki
Opublikowano: 2019-02-22 20:34:48
Kategorie:

wypowiedzenie umowy,

wypowiedzenie umowy o pracę,

wypowiedzenie umowy o pracę wzór,

wypowiedzenie

Niejednokrotnie zdarza się, że osoba pracująca składa wypowiedzenie umowy o pracę. Dokument ten musi zawierać informacje zarówno o pracowniku, jak i pracodawcy, z którym stosunek pracy zostanie wkrótce rozwiązany. W poniższym artykule pokażemy, jakie kroki trzeba podjąć oraz jak poprawnie wypowiedzenie napisać.

Złóż wypowiedzenie do pracodawcy
Wypowiedzenie umowy o pracę polega na tym, że jedna ze stron składa drugiej pismo, w którym informuje, że chce zakończyć trwający między nimi stosunek pracy. Stroną wypowiadającą może być zarówno pracujący, jak i pracodawca. Wyróżnić można trzy rodzaje wypowiedzeń stosunku pracy:

 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 • rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron

Okres trwania wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy i okresu, na jaki umowa została zawarta. Jest on inny, gdy umowa zawarta zostaje na okres próbny, inna, gdy stosunek pracy jest już dłuższy. Co istotne, nie zawsze jest on liczony od dnia złożenia wypowiedzenia. Jeśli okres wypowiedzenia wynosi miesiąc, to liczony jest od początku kolejnego miesiąca.

Pracodawca może zawrzeć maksymalnie z pracownikiem nie więcej niż 3 umowy na czas określony. Łączny okres zatrudnienia wszystkich tych umów nie może wynosić więcej niż 33 miesiące. Po tym okresie umowa na czas określony staje się umową na czas nieokreślony.

Twoje dane są niezbędne
Należy pamiętać, że wypowiedzenie umowy o pracę jest komunikatem, jaki pracownik wystosowuje do jednej strony. Dlatego warto mieć potwierdzenie, że druga osoba je otrzymała. Nie trzeba wręczać go osobiście- wystarczy przesłać je e-mailem lub listem poleconym. Gdy pracownik złoży wypowiedzenie umowy o pracę, zachowuje prawo do wynagrodzenia, które jest liczone jak wynagrodzenie, jakie dostałby za urlop.

Wypowiedzenie umowy o pracę powinno zawierać:

 • dane pracownika (imię nazwisko, adres)
 • dane pracodawcy
 • miejscowość i datę
 • nagłówek z informacją, co zawiera pismo (np. wypowiedzenie umowy o pracę)
 • informacje, kiedy umowa została zawarta, pomiędzy kim i jaka jest długość wypowiedzenia dla pracownika
 • podpis osoby, która otrzymała wypowiedzenie
 • podpis pracownika

Pracownik ma prawo złożyć wypowiedzenie w następujących przypadkach:

 • gdy został orzeczony przez lekarza szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika, a pracodawca nie jest w stanie przenieść go na inne stanowisko, które odpowiadałoby jego kwalifikacjom zawodowym
 • gdy pracodawca dopuścił się dużego naruszenia podstawowych obowiązków np. nie płacił w wyznaczonym terminie, nie zapewnił odpowiednich warunków do pracy

W powyższych przypadkach, pracownik może się ubiegać o należne mu z tego tytułu odszkodowanie równe wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia. W przypadku umowy zawartej na czas określony odszkodowanie będzie przysługiwać w wysokości wynagrodzenia za czas, do którego umowa miała trwać, nie więcej jednak niż za sam okres wypowiedzenia.

To Ci przysługuje, jako pracownikowi
Wypowiedzenie umowy na czas określony i nieokreślony jest taki sam. Do okresu pracy wliczać się będzie wszystkie okresy zatrudnienia u pracodawcy, bez względu na sposób ustania stosunku pracy, czyli:

 • do 3 lat lat pracy- miesięczne wypowiedzenie
 • powyżej 3 lat- trzymiesięczne wypowiedzenie
 • mniej niż 6 miesięcy- dwutygodniowe wypowiedzenie

Jeśli pracownik został zwolniony z przyczyn od niego niezależnych i leżą one po stronie pracodawcy, będzie mu przysługiwać odprawa w wysokości:

 • jednomiesięcznego wynagrodzenia, gdy był zatrudniony mniej niż 2 lata
 • dwumiesięcznego wynagrodzenia, gdy był zatrudniony od 2 do 8 lat
 • trzymiesięcznego wynagrodzenia, gdy był zatrudniony powyżej 8 lat

Na odprawę mogą liczyć pracownicy zwolnieni z zakładów, które zatrudniają ponad 20 osób. W tych mniejszych pracodawca nie ma obowiązku wypłaty takich świadczeń. Przywilej ten może być jednak zapisany w regulaminie wynagradzania pracodawcy.
 

Komentarze

  Dodaj komentarz jako pierwszy!

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na przetwarzanie wskazanych wyżej, moich danych osobowych przez...